Deurne heeft wat te kiezen!

Maar wat precies? Met behulp van deze stemwijzer ontdek je welke partijen het beste aansluiten bij jouw standpunten. Zo kun je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een gedegen keuze maken. Dus: aan de slag!

Stelling 1

De gemeente moet inzetten op het verkleinen van de veestapel.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het verkrijgen van dierrechten is een landelijke regelgeving. Daarnaast is het wegkopen van vergunde rechten onbetaalbaar. Dat geld besteden we liever aan leefbaarheid.

De gemeente moet inzetten op vermindering van uitstoot ipv vermindering van het aantal dieren. Er liggen nog veel kansen voor innovatie.

DOE! zet in op gezonde bedrijvigheid. Gezond voor mens (volksgezondheid), milieu én een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Samen met de besluiten van de provincie en het rijk betekent dit de komende jaren een afname van de veestapel.

De problemen die de uitstoot van de intensieve veehouderij met zich meebrengt kan het beste bij de oorsprong aangepakt worden. Minder beesten = minder mest = minder uitstoot.

De intensieve veehouderij is te dominant geworden is ons buitengebied, waardoor de luchtkwaliteit en kwaliteit van bodem en water worden bedreigd. Een afname van de veestapel is nodig om te komen tot een duurzame balans in ons buitengebied met andere belangen zoals wonen, recreëren en natuur.

Intensieve veeteelt aan banden. Op termijn verliest de Nederlandse varkenssector het van bedrijven in het buitenland (China en Oost-Europa). Daarom geen verdere aantasting van onze gezondheid en het milieu. Ook onze kleinkinderen moeten straks nog in Deurne kunnen wonen. De overvloedig uitgereden mest tast bovendien het grondwater aan.

Het gaat VVD Deurne niet om het aantal dieren, maar om de uitstoot. De uitstoot is van belang voor onze gezondheid. Om uitstoot te verminderen moet je innovatie en vernieuwende systemen kansen bieden.

Stelling 2

De gemeente moet alle medewerking verlenen aan agrarische ondernemers die moderne stallen willen bouwen zodat de uitstoot van fijnstof, geur en overige schadelijke stoffen voor de volksgezondheid afneemt.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Nieuwe moderne stallen als vervanging van oude stallen die slecht zijn voor het milieu vinden wij een goede zaak en daar dient medewerking aan verleend te worden.

Stank, fijnstof en uitstoot van andere schadelijke stoffen moeten we tegengaan. De gezondheid van onze inwoners is erg belangrijk! Ondernemers moeten kansen krijgen om hun bedrijf te ontwikkelen. Door het gebruik van moderne technieken kun je de uitstoot tot een minimum beperken. Deze manier van ondernemen moet gestimuleerd worden.

Komende periode moeten we inzetten op gezonde agrarische bedrijvigheid. Gezond in de zin van gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering én gezond voor mens en omgeving. Door het aanstellen van een relatiemanager Transitie landelijk gebied wil DOE! dat de gemeente de boer ondersteunt.

Naast het verkleinen van de veestapel is het van belang ook de uitstoot die overblijft te beperken om zo de gezondheid van de inwoners van de gemeente Deurne te kunnen waarborgen.

Alleen een afname van het aantal agrarisch gehouden dieren zal kunnen leiden tot een meer duurzame veehouderij die zich ontwikkelt in balans met haar omgeving. Technische innovaties kunnen daar een aanvullende bijdrage leveren.

De vervuiler betaalt. Dit is ook het geval met de normale industrie. Geen gemeenschapsgeld naar deze reeds zwaar over gesubsidieerde sector. Medewerking hieraan verlenen betekent nog meer dieren in Deurne. We hebben er al 2,5 miljoen. Waar blijft de mest? Nu moet daar al mee worden gefraudeerd.

Iedere verbetering aan de leefomgeving moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Boeren die op een goede manier vooruit willen moet je stimuleren. Daar hoort bij dat de gemeente zoveel mogelijk regels moet afschaffen om boeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Stelling 3

In het buitengebied moet recreatie en toerisme als economische pijler minstens zo belangrijk worden als de agrarische sector.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Toerisme en recreatie is een belangrijke ontwikkeling en daarom moet er in het buitengebied meer mogelijkheden komen voor bestaande bedrijven.

Toerisme biedt nieuwe kansen voor ondernemers in het buitengebied. Toerisme kan uitstekend naast agrarische activiteiten. De laatste jaren is beleid aangepast zodat er meer mogelijk is in het buitengebied. In bepaalde gebieden kan je nu van functie veranderen naar recreatie en toerisme.

Of de vrije tijdseconomie net zo groot kan worden als de agrarische sector is de vraag, maar DOE! vindt het wel een goede in- en aanvulling die we moeten stimuleren in ons buitengebied.

We leven in een schitterend gebied dat zich uitstekend leent voor toerisme en recreatie. Met respect voor de natuur zijn er legio mogelijkheden om dit verder uit te bouwen.

Het gaat in ons buitengebied om een duurzame balans tussen de belangen van de agrarische sector, wonen, natuur en recreatie/toerisme.

Ja, ook onze inwoners en toeristen willen in het buitengebied kunnen recreëren. Ook levert het toerisme meer werkgelegenheid op. Daarnaast inkomsten voor diverse soorten van verblijfsaccommodaties, de horeca en de winkels. Zo lang het in het buitengebied stinkt, komen de toeristen niet meer naar Deurne. Oude stallen dus afbreken.

Natuurlijk zijn recreatie en toerisme belangrijk als pijler in het buitengebied. Dat het net zo belangrijk kan worden als de agrarische sector is echter niet realistisch. Het is ook zonde om je hiertoe te beperken. Op een verstandige manier boeren, wonen in het buitengebied en zorgboerderijen bieden ook kansen!

Stelling 4

Wijk- en dorpscentra moeten veel meer een centrale rol spelen bij het invullen van zorg dichtbij de zorgvrager.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Zorg dicht bij huis is heel belangrijk, zeker voor onze senioren. Goed voor sociale contacten. Zorginstanties moeten hiertoe gemotiveerd worden en tegelijkertijd moet het niet leiden tot hogere lasten voor onze vrijwilligers.

Wijkverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de zorg dicht bij huis. Wij vinden het belangrijk dat zorg dicht bij huis gegeven wordt. Problemen worden hierdoor eerder gesignaleerd en kunnen wellicht voorkomen worden. Wijk en dorpscentra kunnen hier een goede rol in vervullen.

Nabijheid van zorg, persoonlijke zorg en met comfort vinden we belangrijk, daarom is het mooi om de wijks- en dorpscentra te benutten hiervoor. DOE! wil inzetten op slimme combinaties van wijks- en dorpscentra. Dit past daar goed in.

Als alle wijken en kerkdorpen een wijk- of dorpscentrum hebben waar zorg georganiseerd is, is dit voor iedereen belangrijk. Het is daarbij wel opmerkelijk dat een van onze grootste wijken (de Koolhof) geen wijkcentrum heeft dat de doelstellingen van het sociale domein slagvaardig kan uitvoeren.

Laagdrempelig en dichtbij zijn de uitgangspunten voor de zorg. Wijk- en dorpscentra kunnen een belangrijke rol spelen bij het brengen van het zorgaanbod naar de vraag. Alle wijk- en dorpscentra blijven daarom open.

Zorg moet veel dichter naar de mensen met uitschakeling van onnodige tussenlagen van diverse bureaus zoals LEV, die erg veel geld kosten. Vroeger hield de wijkzuster immers ook spreekuur op het wijkgebouw. Coördineer e.e.a. wel met de regio.

VVD Deurne wil de zorg regelen dichtbij en met de mensen, in wijken en dorpen. Dankzij VVD Deurne is dit ook gebeurd. Dat kan in een wijkhuis zijn maar ook op school, bij de sportvereniging of bij de kaartclub in het café. Je moet zitten waar de vraag is.

Stelling 5

Er moet extra geld worden vrijgemaakt voor kwetsbare groepen zoals hulpbehoevende ouderen, inwoners rond de armoedegrens, mensen met een beperking en mensen met schulden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Bureaucratie verminderen zodat extra geld vrijkomt en ingezet kan worden voor zorg en armoedebeleid.

We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, en goede zorg moet kunnen krijgen. Mensen die echt niet mee kunnen moeten geholpen worden door de gemeentelijke instanties. Stapeling van kosten moet worden tegengegaan.

DOE! vindt dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Als het – tijdelijk – niet lukt, moeten de omgeving en de gemeente waar dit kan bijspringen. Maatwerk staat daarbij voor ons in de zorg voorop.

Momenteel is de zorg in Deurne goed geregeld. Er komen weinig klachten of signalen dat zorg tekort schiet. Waar dit wel het geval is, is het van groot belang dat er direct geld beschikbaar is om knelpunten op te lossen.

Hulpbehoevende ouderen, inwoners rond de armoedegrens en met schulden en mensen hebben de prioriteit hebben bij de uitvoering van zorgtaken en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Uiteraard hebben deze kwetsbare inwoners ook andere zorgen dan alleen geld. Ook daar moeten we goed naar kijken. Wij zijn bereid extra geld hiervoor te reserveren. Ons hart zit wel op de goede plaats. Door de kabinetten o.l.v. VVD is Nederland hard geworden en worden de rijker steeds rijker.

Nee! Deurne heeft een zeer ruimhartig armoedebeleid en een uitstekend sociaal vangnet. Wel moeten we op zoek gaan naar mensen die er nog geen gebruik van maken. Dankzij VVD Deurne is werken weer lonend. Nog uitgebreidere regelingen gaan er opnieuw voor zorgen dat werken niet meer lonend is.

Stelling 6

Om er voor te zorgen dat jongeren in onze kerkdorpen blijven wonen, moeten er meer sociale huurwoningen komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het CDA wil dat er meer starterswoningen gebouwd worden en woningbouw beter wordt aangepast aan de daadwerkelijke vraag van mensen. Voor jongeren willen we de starterslening introduceren.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij zijn voor het bouwen in de kerkdorpen, dit zorgt voor nieuwe aanwas en leefbaarheid in deze dorpen. Welk woningtype het meest geschikt is moet blijken uit de vraag.

DOE! blijft zich inzetten voor het ontwikkelen van betaalbare koop- en huurwoningen voor de jeugd (starters). We moeten voorkomen dat ze onze kerkdorpen en wijken verlaten. Door te bouwen voor de jeugd houden we onze gemeente leefbaar, nu en in de toekomst.

Jongeren moeten erg lang wachten om een sociale huurwoning te bemachtigen. De enige manier waarop deze wachtlijst korter kan worden is om meer woningen voor hen te bouwen.

Deurne kent een tekort aan sociale huurwoningen, waardoor wachtlijsten onaanvaardbaar lang zijn. Bijbouwen is daarom noodzakelijk en zeer gewenst.

Naast woningen, waar Deurne niet zelfstandig over kan beslissen omdat de provincie het aantal te bouwen woningen bepaalt, is het belangrijk dat er in de kerkdorpen ook winkels zijn of weer komen en recreatieve mogelijkheden ( diverse soorten clubs) naast de woningen. Bouw daarnaast 2e spoortunnel met oog op kerkdorpen.

Sociale huurwoningen zullen hier zeker bij helpen. Voor VVD Deurne is dit niet voldoende. We willen ook ruimte voor zelfbouwers, CPO’ers, starterswoningen. In de kerkdorpen wil VVD Deurne continue een aanbod hebben van kavels, zodat inwoners met zelfbouwplannen ook hun droomhuis kunnen realiseren.

Stelling 7

Ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, daarom moeten er meer levensloopbestendige woningen komen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het CDA wil dat er meer mogelijkheden komen om woningen levensloopbestendig te maken. Een blijverslening zoals ook al in andere gemeenten ingezet wordt is een goed hulpmiddel.

Mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen in een kwalitatief goede woning die is geschikt is voor zorg. Ouderen die langer in hun eigen omgeving kunnen blijven zullen meer optrekken met de mensen uit eigen dorp of wijk.

DOE! wil voldoende levensloopbestendige woningen voor ouderen. In onze kerkdorpen en wijken. Daarnaast moet ook de omgeving levensloopbestendig zijn zodat mensen plezierig oud kunnen worden.

Wanneer dit niet mogelijk is, moet in ieder geval gezorgd worden dat woningen aangepast kunnen worden.

Wanneer ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen, kunnen zij langer deelnemen aan de samenleving en is mantelzorg doorgaans beter te organiseren. Levensloopbestendige woningen hebben we nog te weinig. Bijbouwen is daarom noodzakelijk en gewenst.

Bouw vanaf heden alleen nog maar levensbestendige woningen. Ja, maar dan moet je daarnaast wel zorgen dat er winkels in de kerkdorpen zijn, een pinautomaat, verenigingsleven, huisarts etc. Anders zullen de ouderen onvermijdelijk noodgedwongen richting het centrum van Deurne trekken. Je ziet die trend nu al.

Levensloopbestendige woningen zijn een klein deel van de oplossing. Als gemeente moet je inzetten op zorgzame dorpen en kernen. Dat betekent dat er ondersteuning en wijkverpleging direct in de omgeving beschikbaar zijn. Dat mensen elkaar helpen. Dat je slim gebruik maakt van techniek (domotica) en dat mantelzorgwoningen mogelijk worden gemaakt.

Stelling 8

Deurne moet bij nieuwbouw het dorpse karakter niet uit het oog verliezen. Hoogbouw moet aan banden worden gelegd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Hoogbouw dient sowieso beperkt te blijven tot het centrum en daar dienen goede afspraken gemaakt te worden waar wel en waar niet. In de kerkdorpen geen hoogbouw.

We moeten type woningen bouwen die goed passen in de omgeving, en aan de wensen van woningzoekenden voldoen.

DOE! wil het dorpse karakter behouden en wil dus ook niet hoger bouwen dan we nu kennen in Deurne. Wel zien we een toenemende behoefte aan appartementen. Maar dan wel passend in Deurne en de kerkdorpen.

Hoogbouw past niet bij een dorp als Deurne. We willen ons dorp blijven herkennen en kiezen daarom voor behoud van ons dorpse karakter, en voor behoud van karakteristieke gebouwen zoals de Wieger.

Hoogbouw is niet op voorhand onwenselijk, wanneer hiermee kan worden voorzien in de groeiende behoefte aan (sociale) huurwoningen.

Hoogbouw moet aan banden worden gelegd. Alleen de projectontwikkelaar verdient aan het stapelen van stenen. Het dorpse karakter is in Deurne al teveel stads geworden. Zorg met oog op klimaatsverandering voor voldoende groen in het centrum (Brigantijn!). Dat versterkt bovendien het dorpse gevoel. Zo blijft het centrum op termijn leefbaar.

VVD Deurne wil het huidige beleid voortzetten. Dus nergens is hoogbouw (max. 5 bouwlagen) toegestaan, behalve binnen de centrumring.

Stelling 9

Burgers moeten nauwer worden betrokken bij beleidsvorming door hun inbreng al in een vroeg stadium van de besluitvorming mee te nemen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Burgers dienen serieus genomen te worden. De gemeente is er voor onze inwoners en niet andersom. Het bestuur dient veel beter bereikbaar te zijn voor onze inwoners.

Onze inwoners komen vaak met goede ideeën, we moeten deze ideeën meenemen in de plannen die we maken. Ook bij de veiligheid zijn onze inwoners erg belangrijk. De burgerbegroting is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Wellicht zijn er in de toekomst andere initiatieven die burgers meer bij politiek betrekken.

Er is veel kennis, kracht en ideeën bij onze inwoners. DOE! wil de komende jaren onze inwoners meer betrekken bij het beleid en inwoners de ruimte bieden bij initiatieven die ze hebben.

Initiatieven van burgers moeten zoveel mogelijk gefaciliteerd worden waar zij niet in strijd zijn met bestaand beleid. Daarnaast moeten burgers actief geïnformeerd worden en betrokken worden bij besluitvorming waar mogelijk.

De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dit betekent vanzelfsprekend dat inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen deelnemen aan planontwikkeling en besluitvorming en dat burgerinitiatieven worden omarmd.

Beleidsvorming gaat altijd om of voor burgers. Daarom is het belangrijk dat burgers vanaf begin bij beleidsvorming worden betrokken. Dan hadden we geen gedoe gehad zoals rondom het voorgenomen ACZ. Goed voorbeeld van de achterkamertjes van de Deurnese politiek. Bewoners werden door politiek bewust overrompeld. Ook inspraaktraject rond N270 rammelde.

Absoluut! Heel de gemeente moet gaan werken zoals de VVD wethouder de afgelopen vier jaar heeft gedaan. Bij zorg is dit al heel gebruikelijk, via participatie- en cliëntenraden maar ook via inwonersavonden en huisbezoeken. VVD Deurne wil deze manier van werken doorvoeren binnen alle onderdelen van de gemeente.

Stelling 10

De geplande verbouwing van het gemeentehuis van in totaal 8,3 miljoen euro kan veel goedkoper.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Geen luxe villa maar betaalbare en praktische oplossingen. Geld kan veel beter geïnvesteerd worden in de leefbaarheid in dorpen en wijken.

De verbouwing is noodzakelijk om het gemeentehuis de eisen van deze tijd te laten voldoen. Er is 32 jaar niks gedaan aan het gebouw! Wij streven naar een sobere maar doelmatige verbouwing en waar het kan moet het natuurlijk goedkoper kunnen.

DOE! gaat de vinger aan de pols houden bij de verbouwing. We hebben daarom ook gevraagd om met concrete voorstellen hiervoor terug naar de raad te komen. Dit om te voorkomen dat we geld over de balk gooien, maar wel bijvoorbeeld een rolstoeler fatsoenlijk binnen kunnen laten in de zorgvleugel.

Het gemeentehuis is zwaar verouderd. Ook hier werken veel mensen. Het moet dringend aangepast en verbouwd worden. Kosten zijn dus noodzakelijk.

Met de investeringen in het gemeentehuis wordt jarenlang achterstallig onderhoud gepleegd en wordt het gebouw toekomstbestendig gemaakt als huis van de gemeenschap.

Dat kan en moet veel goedkoper. Kijk nog eens goed naar alternatieven. Maak van de zijvleugels appartementen voor starters of alleenstaanden. Parkeren kan voor deze bewoners in de lege openbare parkeerkelder. Bewaar van het huidige gebouw de representatieve ruimten en de publieksbalie. Moderne kantoorruimten elders in Deurne huren of kopen.

VVD Deurne is kritisch en zal steeds kijken waar bezuinigd kan worden. We willen een sober en doelmatig gemeentehuis. Er is wel een ondergrens. Werknemers moeten fatsoenlijk en veilig kunnen werken. Dankzij VVD Deurne is er een zorgvleugel in het gemeentehuis gevestigd. Wij vinden het belangrijk dat deze behouden blijft!

Stelling 11

De gemeente Deurne moet een zelfstandige gemeente blijven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De omvang van Deurne is voldoende groot om zelfstandig te kunnen blijven en vergroting zal alleen maar meer kosten met zich meebrengen en de afstand van inwoners tot bestuur vergroten.

Deurne moet volgens DeurneNU een krachtige rol spelen binnen de peelregio. Volgens ons is samenwerking alleen beter als dit goedkoper en meer voordelen voor de burger oplevert. Groter betekent niet altijd beter en goedkoper. Deurne blijft zelfstandig en werkt samen met andere gemeentes waar nodig.

DOE! vindt de omvang van Deurne zo goed; Deurne blijft zelfstandig. Als er iets is, weten inwoners de gemeente te vinden. Door op thema’s goed samen te werken met de (sub)regio, kunnen wij ook zelfstandig blijven!

We zijn voorstander van intensivering van samenwerking met bijvoorbeeld de Peelgemeenten, maar ook met Eindhoven, Horst a/d Maas en Venlo. Nu werken we alleen op sociaal domein samen, dit kan uitgebreid worden naar andere takken.

De gemeente Deurne heeft voldoende bestuurskracht om zelfstandig te blijven. We zijn daarbij een goede en betrouwbare samenwerkingspartner, in het bijzonder voor de omliggende Peelgemeenten.

Natuurlijk kan Deurne een zelfstandige gemeente blijven. Veel taken zijn immers al via samenwerkingsverbanden afgestoten ( BSOB, Peel 5.1., OZOB, brandweer etc.). Alleen zullen we wel moeten werken aan een doelmatiger bestuur met gekwalificeerde wethouders en een dienstbaar ambtenarenapparaat. De lat moet bij beiden hoger komen te liggen.

Natuurlijk! Deurne moet trots zijn en uitgaan van eigen kracht! VVD Deurne was als enige tegen Peel 6.1 en hebben daarbij op alle fronten gelijk gekregen. Laten we dit soort fouten nooit meer maken. Samenwerken moet lonen. Dit betekent dat een samenwerking kosten moet verlagen of de kwaliteit moet verbeteren.

Stelling 12

De gemeente moet sterker inzetten om het drugs- en drankgebruik met name onder jongeren terug te dringen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

CDA wil geen betutteling door de overheid. In eerste instantie ligt de opvoeding bij ouders. Wel is belangrijk dat bestaande regelgeving gehandhaafd wordt.

Er moet voor de doelgroep tussen 12 en 18 meer te doen zijn in Deurne. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Actie gericht inzetten op bewustwording ouders. De gemeente heeft hier een gezamenlijke taak in met scholen. Waar ouders tekort komen kan de gemeente bijspringen.

Nog te vaak horen we over (overmatig) drugs- en alcoholgebruik. Met name onder jongeren. Dit moeten we blijvend aanpakken door middel van de initiatieven die lopen.

Drugs- en drankgebruik onder jongeren is een groot zorgpunt in onze gemeente. Progressief Akkoord – GroenLinks is van mening dat de gemeente alles moet doen wat in haar mogelijkheden ligt om dit terug te dringen. Positief voorbeeldgedrag door 18 plussers is belangrijk voor ander drink – gedrag bij jongeren.

Deurne kent al verschillende goede initiatieven om drugs- en drankgebruik onder jongeren tegen te gaan. Deze dienen te worden voortgezet en waar nodig te worden geïntensiveerd.

De gemeente moet sterk inzetten op terugdringen van misbruik van drugs- en alcohol. Ook de scholen, huisartsen, en de wijk (wijk conciërge!) kunnen hierin een rol spelen.

VVD Deurne is de partij voor veiligheid. De afgelopen jaren hebben we steeds aandacht gevraagd voor deze problematiek. Hier blijven we ons 100 procent voor inzetten.

Stelling 13

Er moet meer geld naar het onderhoud van openbaar groen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Deurne moet er netjes bij liggen. De gemeente dient hierin het voorbeeld te geven.

De laatste jaren is het onderhoudsniveau al verbeterd. Dit kan en moet volgens ons nog beter, zowel in de kernen als het buitengebied kunnen nog stappen worden gezet om dit te bereiken.

Aandacht voor groen is enorm belangrijk. Vanuit de woonbeleving; ‘het oog wil mooi groen zien’ en vanuit het oogpunt van de klimaatverandering. Goed onderhoud, ook samen met onze inwoners, is daarbij heel belangrijk.

Het openbaar groen verloedert. Dit overlaten aan inwoners(Deurne Doet ‘T ) vindt Progressief Akkoord – GroenLinks te gemakkelijk, een verkapte bezuiniging. De gemeente moet de basis voor haar rekening nemen.

Openbaar groen is van belang voor de leefbaarheid van onze wijken en dorpen en draagt bij aan de biodiversiteit. Verzorgd openbaar groen en parken nodigen ook uit om elkaar te ontmoeten.

Huidige budget moet beter en verstandiger worden besteed. Inspanningen zijn nodig om te zorgen dat het met flora en fauna beter gaat dan nu het geval is. Bij aanplant van bomen voorkomen dat er in toekomst worteldruk op de trottoirs ontstaat. Stel een ecoloog aan. Daar is genoeg werk voor.

We hebben flinke stappen gemaakt, maar het kan nog beter. Er staat nog te veel onkruid. Daarnaast vinden we het nog belangrijker dat stoeptegels recht komen te liggen zodat mensen zich in Deurne op een goede manier kunnen voortbewegen.

Stelling 14

Verenigingen moeten meer subsidie krijgen als zij veel jeugdleden hebben.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wij vinden het belangrijk dat jeugd mee blijft doen met verenigingen. De contributies kunnen niet oneindig stijgen. Een goede basis levert daarna vele voordelen.

Wij ondersteunen het dat de jeugd volop gelegenheid moet hebben om te sporten of muziek te maken. De gemeente geeft in het huidige beleid subsidie aan verenigingen om dit te ondersteunen.

Voor DOE! moet het niet uitmaken in wat voor omgeving kinderen opgroeien: DOE! vindt dat iedereen dezelfde kansen moeten krijgen, kinderarmoede moet opsporen en kinderen moet stimuleren om deel te nemen aan het verenigingsleven.

Er zit altijd een vormend element aan vrijetijdsbesteding van kinderen. Het is de moeite waard hier als gemeenschap aan bij te dragen.

Verenigingen verdienen waardering voor de maatschappelijke functie die zij vervullen. Dat kan zijn door veel jongeren activiteiten te bieden, maar dit geldt evenzeer voor verenigingen die veel activiteiten voor ouderen organiseren.

Als verenigingen aantonen dat zij extra inspanningen hiervoor hebben verricht kunnen zij altijd op onze steun rekenen. Zeker als het ( op termijn) bijdraagt tot het ontmoedigen van het gebruik van alcohol en drugs.

VVD Deurne wil vooral de jeugd stimuleren. Dit doe je door per jeugdlid subsidie te geven. Dat doen we nu al. Dat houden we zo.

Stelling 15

Elke basisschool in de gemeente Deurne moet kunnen beschikken over een gymvoorziening in eigen wijk of eigen kerkdorp.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Gymonderwijs is net zo belangrijk als Nederlands en rekenen en daarom hoort een gymvoorziening in of zeer nabij elke school aanwezig te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat alle scholen gebruik kunnen maken van een gymvoorziening. Het liefst in nabijheid van de school. Multifunctioneel gebruik zoals in Helenaveen en Vlierden kan een hele mooie oplossing zijn.

Sporten is heel belangrijk en moeten we stimuleren. Door slim te combineren van onze gebouwen, zoals in de Zeilberg, moeten we een sportvoorziening mogelijk maken.

Gymlessen zijn onmisbaar in de vorming van kinderen. We vinden het van groot belang dat dit voor alle kinderen in de gemeente bereikbaar is.

Bij iedere basisschool hoort een kwalitatief goede gymvoorziening aanwezig te zijn. ’s Avonds kan deze voorziening worden benut door gymclubs of andere sportverenigingen.

In principe zullen wij gymvoorzieningen en het (school) zwemmen voor jeugd altijd stimuleren. Wij wachten echter op de sportnota van wethouder Verhees. Die heeft hij strategisch over verkiezingen heen getild. Dan kennen wij ook het kostenplaatje. Wij weten ook niet of Prodas alle scholen in Deurne zal handhaven. Zie Asten.

Waar het ook maar enigszins kan wil VVD Deurne dat ieder dorp/wijk een basis sportvoorziening heeft voor schoolkinderen en ouderen. Specifieke (breedte-)sporten moeten een centrale plek krijgen binnen gemeente Deurne.

Stelling 16

De gemeente moet een maximum instellen voor het aantal arbeidsmigranten woonachtig in de gemeente.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Juist omdat er veel eigen inwoners ook lastig aan een woning kunnen komen is het belangrijk dat dit in balans is. Wij willen spreiding en alleen arbeidsmigranten van Deurnese bedrijven en meer mogelijkheden voor huisvesting in het buitengebied

Onze ondernemers hebben mensen nodig om het werk gedaan te krijgen. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor deze ondernemers. We moeten zorgen dat deze mensen op een fatsoenlijke manier gehuisvest kunnen worden.

Genoeg personeel is nodig voor de economische groei. Voor DOE! is het van belang dat het aansluit bij de draagkracht van de omgeving, zorgen voor passende huisvesting die kwalitatief goed is en onder goed beheer.

Het aantal arbeidsmigranten dat nodig is kan wijzigen. Een maximum instellen kan dus op langere termijn in de weg gaan zitten. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze gemeente.

Belangrijker is dat arbeidsmigranten fatsoenlijk worden gehuisvest en op een schaal die past bij de directe (woon)omgeving.

De gemeente dient hier goed op te handhaven. Anders verloederen onze wijken zoals ook het geval is in de grote steden. Sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen blijven aan alleen beschikbaar voor deurnenaren. De werkgevers hebben in jaren zeventig veel buitenlandse werknemers naar Nederland gehaald. Het resultaat hiervan kennen wij.

De economie groeit. Werknemers zijn hard nodig. De gemeente moet inzetten op twee sporen. Iedereen uit de uitkering! En arbeidsmigranten zijn welkom. Een maximum stellen hoort hier niet bij. Een open houding en goed organiseren wel.

Stelling 17

Ondernemers die zich in Deurne willen vestigen moeten beter worden begeleid.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wij willen een accountmanager speciaal voor bedrijven en het centrum die actief mee de kansen oppakt en de groene loper uitrolt voor ondernemers. Werkgelegenheid is belangrijk voor onze inwoners.

Ondernemers moeten vooral gefaciliteerd worden en de gemeente moet meedenken in oplossingen. Ondernemers moeten meer 1 op 1 door een ambtenaar ondersteund worden. Wij willen een aanspreekpunt voor de ondernemer waar deze op terug kan vallen met vragen of opmerkingen, ook voor de ondernemers die ontwikkelplannen hebben.

We moeten ondernemers snel van dienst zijn. Daarom wil DOE! een Relatiemanager Ondernemen. Hij/zij kan snel schakelen en ondernemers van dienst zijn. De economie is flink aangetrokken. We moeten nu de kansen binnen onze gemeente verzilveren.

Wanneer dit nodig is, moet de mogelijkheid er zijn om begeleiding van de gemeente te ontvangen. Dit zou laagdrempelig georganiseerd moeten worden.

Er zijn vele factoren van invloed op de keuze van ondernemers om zich in Deurne te vestiging. Naast begeleiding zijn goede logistieke bereikbaarheid, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en veilige industrieterreinen evenzo belangrijk.

Begeleiding van een echte ondernemer moet overbodig zijn. Een echte entrepreneur vindt zelf zijn weg. Uiteraard dient hij/zij wel op het gemeentehuis klantvriendelijk en deskundig te worden geholpen.

Of je nu naar Deurne komt of er al bent, VVD Deurne wil de rode loper uitrollen voor iedere ondernemer, organisatie of inwoner. Minder regels. Meedenken. Dingen mogelijk maken. VVD Deurne ziet dat er veel gebeurd is maar ook dat er nog veel meer gedaan kan worden.

Stelling 18

Startende ondernemers die een winkel beginnen in het centrum van Deurne, moeten de eerste jaren vrijgesteld zijn van de onroerend zaak belasting (OZB).

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

OZB moet voor iedereen op dezelfde wijze worden berekend. Startende ondernemers moeten met pand eigenaren onderhandelen voor gunstigere huurtarieven in de eerste jaren.

Iedere ondernemer of woningeigenaar betaalt ozb, of je nu net begint of net nieuw komt wonen, hier gaan we geen onderscheid in maken. Startende ondernemers kunnen genoeg andere mogelijkheden bij landelijke of provinciale overheden zoeken om startersvoordeel te generen.

DOE! wil meters maken met het verbeteren van Deurne centrum. Dit vraagt om meerdere maatregelen. We moeten daarbij nieuwe ondernemers stimuleren zonder zittende ondernemers te benadelen.

Iedereen moet belasting betalen, dus ook startende ondernemers in het centrum van Deurne. Dit zou ook niet eerlijk zijn ten opzichte van ondernemers die al jaren in ons centrum gevestigd zijn. Er zijn andere manieren om ondernemers te stimuleren naar het centrum te komen.

Startende winkeliers in het centrum van Deurne behoeven geen voordelen ten opzichte van andere ondernemers. Samenwerken aan een levendig en bruisend centrum, waarin het goed winkelen en verblijven is, heeft voorrang.

Zij die een winkel willen beginnen moeten zelf een lage huur uit onderhandelen. Er is immers overaanbod aan leegstaande winkels in Deurne. De lokale belastingbetaler ( dus de inwoners van Deurne) moeten niet indirect financieel ( vrijstelling van belasting) opdraaien voor het slecht geplande overaanbod aan winkelpanden in Deurne.

Nee, gelijke monniken gelijke kappen. VVD Deurne wil dat de OZB in heel Deurne verlaagd wordt. Dus ook voor het centrum. Daarnaast moeten andere belastingen verlaagd worden. (parkeerbelasting, legeskosten, hondenbelasting). Het centrum maak je niet aantrekkelijker door minder OZB maar door slimme keuzes te maken.

Stelling 19

Het parkeren in het centrum van Deurne moet nog dit jaar gratis worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Zo snel mogelijk gratis parkeren invoeren in het hele centrum. Blauwe zone toepassen om langparkeerders te weren en zorgen dat ons centrum weer levendig wordt.

Het centrum van Deurne is een aantrekkelijk gebied waar ruimte is voor verschillende functies en omvormmogelijkheden. Goede bereikaarheid en parkeervoorzieningen zijn hierin belangrijk. Betaald parkeren hoeft niet in zijn geheel te worden afgeschaft. Het vermindert de mogelijkheden om parkeren te reguleren. Ook degene die geen auto bezit betaalt mee.

DOE! wil toewerken naar afschaffing van betaald parkeren samen met de andere partijen in het centrum.

Tot 13.00 uur gratis parkeren is erg verwarrend voor veel mensen, horen we. Met een blauwe zone is parkeren goed te reguleren.

Enige parkeerregulering blijft wenselijk. Het vrije parkeren tot 13:00 uur moet daarom worden uitgebreid met een blauwe zone in de middag/avond waar twee uur vrij parkeren mogelijk is.

Eerst extern bureau goed naar parkeerbeleid in Deurne laten kijken. Gratis parkeren in ochtenden heeft niet meer klanten voor de middenstand opgeleverd. Wel 250.000 aan gemiste inkomsten. Dat betalen de inwoners indirect. We zitten nog met de lege openbare parkeergarage. Daarnaast veel nieuwbouw in centrum, met daarbij te weinig parkeerplaatsen.

VVD Deurne heeft ervoor gezorgd dat het nu deels gratis parkeren is. Dat moet zo snel mogelijk naar volledig gratis.

Stelling 20

Er moet een bewaakte fietsenstalling komen bij het NS-station en in het centrum, waar het stallen van fietsen gratis is.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Slimme combinatie maken bij het NS Station met bijvoorbeeld een Repair bedrijf en tegelijkertijd bewaakte fietsenstalling. In het centrum op eenzelfde manier aanpakken.

Er moet voldoende veilige fietsstalling zijn op het NS station en in het centrum. Tijdens grote evenementen in het centrum zou een tijdelijke bewaakte fietsenstalling een mooie oplossing kunnen zijn.

DOE! wil meer aandacht voor fietsers. Zet in op meer fietsenstalling bij NS-station, ook kluisjes. In centrum moet verspreid stalling aanwezig zijn met voldoende beugels om diefstal te voorkomen. We geloven niet in één bewaakte stalling in het centrum; wel met de fiets van winkel naar winkel én veilig gestald.

Gebruik van openbaar vervoer moet gestimuleerd worden. Gebruik van de fiets om op het station te komen hoort daar voor Progressief Akkoord – GroenLinks bij, en moet dus ook gestimuleerd worden. Een veilige stalling voor je fiets draagt daaraan bij.

Deurne kent relatief veel fietsendiefstallen. Om gebruik van de fiets te stimuleren, zijn gratis bewaakte fietsenstallingen een goed idee. Gezond en nog goed voor het milieu ook

Wij willen een fietsvriendelijk dorp worden. Naar voorbeeld van Helmond moet op beide locaties een bewaakte fietsenstalling komen, maar dan wel gratis. Er worden teveel dure fietsen in Deurne gestolen. Bovendien nemen inwoners dan naar het station eerder de fiets en laten ze de auto thuis. Minder blik in Spoorzone.

Ja, beheerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stelling 21

Om Deurne klimaatneutraal te krijgen heeft duurzaamheid in de komende raadsperiode de allerhoogste prioriteit.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Rentmeesterschap houdt in dat we onze aarde door geven aan onze kinderen op een goede manier. De ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid moeten goed gevolgd worden om naar een klimaatneutraal Deurne toe te werken.

We willen Deurne in 2050 klimaatneutraal hebben. We zijn al bezig met openbare LED verlichting, we maken zonnevelden mogelijk en bieden veel kansen aan initiatiefnemers.

Dit is een belangrijke opgave de komende jaren. Dankzij DOE! heeft Deurne sinds 2016 de ambitie uitgesproken om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Wij denken dat er meer inzet nodig is om dit doel te halen en willen daarvoor een aanvalsplan opstellen.

Naast de energietransitie mag er voor Progressief Akkoord – GroenLinks meer gedaan worden rondom duurzaamheid. Stimuleren van fietsverkeer bijvoorbeeld, of hergebruik van materialen.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en jaagt initiatieven aan die bijdragen aan energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Voor een duurzame toekomst voor de volgende generaties.

Ja, regeren is immers altijd vooruitzien. Dat doet de politiek in Deurne te weinig. Ad hoc beslissingen, waarvan je later spijt hebt. Leg de stip op de horizon daarom iets verder. Ook onze (klein)kinderen willen straks nog in Deurne kunnen wonen. De klimaatsverandering komt ook in Deurne op ons af.

Het heeft prioriteit, maar niet de allerhoogste prioriteit. Werk, lastenverlichting en de rode loper uitrollen moeten vooral aandacht krijgen. Duurzaamheid moet je slim doen. Stimuleren, slim en verstandig investeren en kansen benutten.

Stelling 22

De gemeente Deurne gaat proberen de huidige doelstelling ‘energieneutraal in 2050’ bij te stellen naar energieneutraal in 2040.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De landelijke lijn volgen en de tijd gebruiken om het goed voor elkaar te krijgen. Goed werk heeft tijd nodig. En tijd geeft ook weer nieuwe inzichten.

Als we in 2040 al klimaatneutraal willen zijn dan gaat dit ten kosten van veel andere dingen in onze gemeente. We willen Deurne in 2050 energieneutraal hebben. Dit willen we mede ondersteunen door het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen en de straatlampen vervangen door LED. Dit moet geleidelijk gebeuren.

Dankzij DOE! hebben we sinds 2016 de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050. Dit klinkt ver weg, maar is een enorme opgave. Wij denken dat er meer nodig is om dit doel te halen en willen daarvoor een aanvalsplan opstellen.

We zien dat er nu nog niet alles gedaan wordt om energieneutraal te worden. Zo worden nieuwe huizen nog met een gasaansluiting gebouwd. We denken dus dat het wel wat sneller zou kunnen. Daarnaast moet het ook sneller. We moeten nu in actie komen.

De route naar een energieneutrale gemeente kan niet snel genoeg gaan. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op haar eigendommen.

De klimaatsverandering komt gegarandeerd op ons af. Ook in Deurne. In 2050 ben je wettelijk verplicht aan eis klimaatneutraal te voldoen. Zelfs steden hebben al voor 2030 of 2035 gekozen. Voor een dorp als Deurne is dat veel eenvoudiger te regelen. Schuif beslissingen daarom niet voor je uit. Toon ambitie.

Wat betekent deze bijstelling? Op een onderwerp wat zo belangrijk is en wat enorme consequenties kan hebben moet je serieus onderzoek doen. Mocht het economisch haalbaar zijn, dan zeker doen.

Stelling 23

Het veld aan de Hogeweg bij het tankstation in het centrum van Deurne is een prima locatie voor een park of bos.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Deze ruimte kan goed gebruikt worden om het centrum te versterken met woningbouw met passend groen gecombineerd.

Het kan een mooie plek zijn voor groen aan de rand van het centrum. We zien ook andere kansen voor deze locatie, en we vinden niet dat een park of bos de enig mogelijke invulling is.

We willen groen in het centrum stimuleren en de verbinding tussen het centrum en De Wieger stimuleren. Met dit groen kunnen we hier invulling aan geven.

Deze locatie leent zich prachtig voor een mooi park of bos. Dit zou de verbinding kunnen zijn tussen het dorp en de Wieger.

Bij een aantrekkelijke woonomgeving hoort ook voldoende groen. Om in te kunnen ontspannen en te recreëren, maar ook om een bijdrage te leveren aan luchtkwaliteit en biodiversiteit. Het veld aan de Hogeweg kan een groene buffer vormen tussen het centrum en aangrenzende wijken.

Op vrijgekomen ruimte van De Brigantijn komt groene long met wateropvang en bomen met bankjes. We gaan met oog op klimaatsverandering en hittestress meer van dit soort plekken creëren in het versteende centrum. Alleen projectontwikkelaars verdienen op korte termijn als daar weer huizen komen. Wij kijken naar de lange termijn.

Oneens. VVD Deurne kiest voor een mooie groene woonwijk op deze locatie. Nieuwe grote parken zorgen voor structurele extra onderhoudskosten. Woningbouwlocaties in Deurne drogen op. Er is grote behoefte aan sociale huur- en koopwoningen voor starters en ouderen. Deze locatie dicht tegen het centrum biedt daar veel kansen voor.

Stelling 24

Museum De Wieger moet koste wat het kost behouden blijven voor Deurne.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Museum de Wieger als gebouw is monumentaal en zullen we moeten behouden. De culturele activiteiten moeten hiervan apart worden gezien en zichzelf bewijzen.

Het gebouw de Wieger is een belangrijk en markant gebouw voor Deurne. Dit willen we graag behouden. De functie die het gebouw heeft zouden we het liefst als museum behouden maar als dit financieel niet meer haalbaar is dan staan we open voor een andere functie.

De Wieger is van meerwaarde voor Deurne en kan deze meerwaarde verder uitbouwen zodat het de vrijetijdseconomie stimuleert. Om aantrekkelijk te zijn voor toeristen moet je naast natuur en ontspanning ook cultuur kunnen aanbieden. Koste wat kost behouden gaat overigens erg ver.

Cultuur is ontzettend belangrijk. Museum de Wieger levert een onmisbare bijdrage hieraan. Wij zijn van mening dat de Wieger open moet blijven, en zijn graag bereid hier wat extra geld aan uit te geven.

Museum De Wieger is met haar gebouw en collectie van cultureel en toeristisch-economisch belang voor Deurne en verdient daarom ondersteuning en behoud. Bestuur en vrijwilligers zetten zich al maximaal in om de kosten laag te houden. Dat verdient waardering.

Uiteraard altijd inzetten tot behoud van De Wieger. Maar niet ten koste van alles. Twee jaar uitproberen of professionele conservator meer (landelijke) bezoekers naar de tentoonstellingen in Deurne kan trekken. Indien dit niet het geval is en het onbetaalbaar wordt dan helaas onvermijdelijke sluiting. Of staat er een weldoener op?

De Wieger mag een eerlijke kans krijgen maar zeker niet koste wat kost.

Stelling 25

Er moet snel een overzichtelijk kunst- en cultuurbeleid komen waarin de subsidiegelden voor de verschillende instanties en organisaties opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Onderhoud gebouwen en cultuuractiviteiten niet door elkaar laten lopen.

We hebben net alle subsidies opnieuw verdeeld. We vinden dat er een plan opgesteld moet worden waarin horeca cultuurcentrum en musea elkaar versterken, waardoor mensen weer graag naar Deurne komen.

We moeten kunst en cultuur weer wat meer kleur op de wangen geven. Daar hoort goed kunst- en cultuurbeleid bij.

We zijn, zoals ook op alle andere gebieden, altijd voorstander van een integraal beleid, gebaseerd op een visie.

Deurne heeft inderdaad behoefte aan een duidelijk kunst- en cultuurbeleid. De subsidieregelingen, ook die voor kunst en cultuur, zijn de afgelopen raadsperiode opnieuw vastgesteld, waar dit problemen oplevert moeten uitgangspunten opnieuw worden bezien.

En dan ook kritisch bekijken wat de laatste jaren door deze partijen is gepresteerd. Kunst en cultuur zijn ook voor Deurne belangrijk. Deurne heeft daarnaast weer recht op een normale bibliotheek. Locatie in het CCD is niet geschikt. Waarom heeft het kleinere Asten wel een mooie bibliotheek?

Dit is exact wat er moet gebeuren. Deurne heeft geen integraal cultuurbeleid. Daarom heeft VVD Deurne afgelopen periode tegen het huidige cultuurbeleid gestemd. Je moet kijken naar activiteiten, het belang voor Deurne, de kosten voor `stenen` en vooral welk doel je nastreeft.

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- DOE!
- DeurneNU
- CDA
- VVD
- Transparant Deurne
- Progressief Akkoord/GroenLinks
- PvdA
Creative Commons-Licentie
Lokale Stemwijzer van LokaalNieuwsnet B.V. is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op https://lokalestemwijzer.nl/.