Algemene voorwaarden van
DAS Publishers

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Op alle advertentiecontracten en/of advertentieopdrachten tussen DAS Publishers hierna te noemen “DAS” en opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing evenals de meest recente versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland, en de Nederlandse Reclame Code, waarmee opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend verklaart. In geval van strijdige bepalingen met de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren deze algemene voorwaarden. 
 2. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen (algemene) voorwaarden wordt door DAS niet aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn daarom niet van toepassing, tenzij deze algemene voorwaarden schriftelijk door DAS zijn aanvaard. 

Artikel 2. Aanbiedingen.

 1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, door of namens DAS gedaan, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 
 2. Een advertentiecontract komt tot stand door een schriftelijke bevestiging, waarbij de looptijd van het contract altijd 12 maanden zal zijn. De ingangsdatum van een advertentiecontract zal niet verder kunnen zijn gelegen dan drie maanden na ondertekening van het contract. 
 3. De opdrachtgever kan op grond van een advertentie- contract uitsluitend en alleen advertenties doen plaat- sen die betrekking hebben op zijn eigen bedrijf en/of beroep. 
 4. De prijs van de advertenties worden voor wat de meting betreft berekend door te meten de hoogte van het drukvlak, vermeerderd met in totaal 2 mm per kolombreedte voor het wit, wanneer het om ingezonden mededelingen gaat en met in totaal 3 mm per kolombreedte voor het wit, wanneer het andere advertenties betreft, tenzij de opdrachtgever de wens te kennen geeft meer wit te willen gebruiken. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Alle overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door DAS of door een begin van feitelijke uitvoering door DAS.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door DAS zijn bevestigd. Indien afwijkingen of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is DAS gerechtigd deze kosten door te belasten aan de wederpartij. 
 3. Indien het aantal van de overeengekomen millimeters tijdens de looptijd van het contract wordt uitgebreid, is de bij deze uitbreiding behorende tariefprijs met drie maanden terugwerkende kracht van toepassing. 
 4. De opdrachtgever kan DAS schriftelijk verzoeken het aantal overeengekomen millimeters tijdens de looptijd van het contract te verminderen. In geval DAS instemt met de vermindering van het aantal overeengekomen millimeters, zal DAS voor de reeds afgenomen millimeters een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met het op het moment van de vermindering geldende prijsverschil tussen de oorspronkelijke overeengekomen tariefprijs en de prijs die geldt voor het werkelijk af te nemen aantal millimeters. 
 5. Indien binnen twee maanden na afloop van de looptijd van het contract het overeengekomen aantal millimeters niet of niet ten volle is verbruikt, vervalt het recht op plaatsing van de niet afgenomen advertentieruimte en heeft DAS het recht om de niet afgenomen en nog niet betaalde millimeters onmiddellijk en ineens te vorderen. 

Artikel 4. Voorkeurswensen.

 1. Opdrachten waarbij een bepaalde plaats als voorwaar- de wordt gesteld worden in beginsel niet geaccepteerd, tenzij lid 2 van toepassing is. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden voor zoveel mogelijk als naar het oordeel van DAS mogelijk is met het oog op een verantwoorde layout, de technische of redactionele mogelijkheden. 
 2. Indien DAS conform de wensen van de opdrachtgever advertenties kan plaatsen, zullen daarvoor extra plaatsingskosten worden doorberekend. Deze extra plaatsingskosten zijn echter niet verschuldigd indien de advertenties niet op de overeengekomen gewenste plaats staan. 

Artikel 5. Bevoegdheden van DAS.

 1. Indien een reclamebureau en/of een soortgelijk dienstverlenend bedrijf bemiddelt en geen goed reproduceerbaar materiaal aanlevert, is DAS gerechtigd de hierdoor veroorzaakte extra technische kosten in rekening te brengen. 
 2. Voor advertenties waarvan de opdrachtgever geen complete lay-out en/of print aanlevert, wordt de opmaak door DAS verzorgd. Miszetting en/of onjuiste weergave van de advertentie komen in dat geval voor risico van de opdrachtgever. 
 3. DAS behoudt zich het recht voor om te plaatsen advertenties te weigeren indien deze naar haar inhoud, aard, strekking of vorm in strijd zijn met de Wet en/of goede zeden dan wel met de belangen van DAS. Ook in geval van technische bezwaren, het weigeren van vooruitbetaling of betalingsachterstanden heeft DAS het recht te plaatsen advertenties te weigeren en/of te staken. Eventuele al gedane betalingen ter zake geweigerde advertenties zullen worden terugbetaald, behalve in geval van het weigeren van vooruitbetaling en/of betalingsachterstanden.
 4. Over de kleurtoeslag wordt geen bureaukorting verrekend. 

Artikel 6. Bewijsnummers en verspreidingsgebied.

 1. Aan binnen het verspreidingsgebied gevestigde opdrachtgevers worden geen bewijsnummers verstrekt. Aan buiten het verspreidingsgebied gevestigde opdrachtgevers wordt één gratis bewijsnummer verstrekt, mits de verstrekte opdracht een jaarlijks door DAS vast te stellen minimumprijs evenaart of overstijgt. 
 2. Adverteerders kunnen DAS vragen om inzage in het verspreidingsgebied van de gratis verspreide periodieken. 
 3. DAS dient er voor zorg te dragen dat in het door haar beoogde verspreidingsgebied de periodieken ook daadwerkelijk - huis aan huis - worden verspreid. DAS verplicht zich eventuele bezorgklachten serieus en met zorg te behandelen en, indien mogelijk, zorg te dragen voor nabezorging. 

Artikel 7. Termijnen.

 1. De door de opdrachtgever opgegeven plaatsingsdata gelden als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door DAS opgegeven plaatsingsdata zijn gebaseerd op de veronderstelling, dat tijdig en adequaat door of in opdracht van opdrachtgever de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie aan DAS ter hand worden gesteld. Ingeval opdrachtgever wijzigingen in een gegeven opdracht niet per brief of per fax heeft opgegeven, is de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door DAS voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Annulering.

 1. Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de opdrachtgever dan wel annulering door de opdrachtgever is deze verplicht tot vergoeding van alle door DAS gemaakte kosten alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor DAS wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. De vergoedingen bedragen minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9. Prijzen.

 1. De prijzen vermeld in alle aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven en/of overeengekomen.
 2. DAS is gerechtigd om gedurende de looptijd van een advertentiecontract een tariefverhoging van maximaal 15% van de millimeterprijs door te voeren. 
 3. De tariefverhoging geldt vanaf de datum van de invoering van de verhoging voor de nog af te nemen millimeters gedurende de looptijd van een advertentiecontract. 
 4. De opdrachtgever kan in geval van een tariefverhoging DAS verzoeken de nog af te nemen millimeters te verminderen met het percentage waarmee de tarieven zijn verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke overeengekomen tariefprijs. 

Artikel 10. Betaling.

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de overeengekomen prijs à contant bij het plaatsen van de opdracht plaats te vinden.
 2. Indien DAS een factuur aan de wederpartij toezendt dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt.
 3. Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan DAS een rente- vergoeding per maand verschuldigd die overeenkomt met de bij DAS door de bankrelatie van DAS in rekening gebrachte of te brengen debetrente op de rekening-courant, vermeerderd met 3%.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. DAS is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incasso van zijn vordering(en) op de wederpartij. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld aan de hand van de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA-tarief), doch bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de omzetbelasting, zulks een en ander met een minimum van € 120,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 11. Vooruitbetaling en zekerheidsstelling.

 1. DAS is steeds gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
 2. Indien de opdrachtgever niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze - dit ter beoordeling door DAS - aantoont, heeft DAS het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering dan wel de nakoming van de overeen- komst vertragen en/of verhinderen en die niet aan
 2. DAS zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van benodigde zaken, zoals materialen en/of grondstoffen, bij toeleveranciers en/of derden voor de uitvoering van de overeenkomst algemene vervoersproblemen en wijziging in regelgeving.
 3. Indien DAS door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze de verplichtingen na te komen, dan heeft DAS het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is DAS bevoegd evenals na het verstrijken van de drie maanden verplicht voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

Artikel 13. Klachten.

 1. Klachten over geplaatste advertenties c.q. de overige uitvoering van de advertentie opdracht, dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na plaatsing schriftelijk aan DAS kenbaar worden gemaakt onder opgaaf van de redenen.
 2. Klachten over de uitvoering van telefonische advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de wederpartij, worden door DAS niet geaccepteerd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

 1. Voor een full-colour advertentie of een advertentie met één of meer steunkleuren op een redactie- of advertentiepagina, kan voor de kleuren geen exclusiviteit worden gegarandeerd.
 2. DAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig doorzenden van brieven op advertenties onder nummer, evenmin is DAS aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet goed plaat- sen van advertenties alsmede het niet of niet tijdig bezorgen van periodieken.
 3. DAS neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot de door de adverteerder ter beschikking gestelde afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen. DAS aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzen- ding van deze zaken, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DAS of degenen die door DAS zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade - waaronder begrepen alle materiele of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade - ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst dan wel door gebreken van door DAS geleverde zaken bij de wederpartij of derden, uitgesloten.
 5. De vergoeding waartoe DAS uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag waarvoor de op- dracht is aangenomen.
 6. De opdrachtgever is gehouden DAS te vrij- waren en schadeloos te stellen voor schade, rente en kosten die voor DAS mochten ontstaan als gevolg van vorderingen die derden ter zake de uitvoering van de opdracht tegen DAS mochten instellen. Daaronder worden mede begrepen vorderingen van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15. Rechtsverwerking.

 1. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van zes maanden nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

 1. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zijn aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Hertogenbosch onderworpen. Voor consumentenzaken geldt dat de wederpartij het recht heeft om binnen 1 maand nadat DAS zich op dit beding heeft beroepen voor beslechting van de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen.